top of page

เชียงใหม่ชวนชิมกาแฟคุณภาพภาคเหนือ

ในงาน Northern Thailand Coffee Fest. 2020


เชียงใหม่ชวนชิมกาแฟคุณภาพภาคเหนือ : ฟังเสวนาเติมความรู้ลุ้นแชมป์ลาเต้อาร์ต

ในงาน Northern Thailand Coffee Fest. 2020

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดิน

ทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ Northern

Thailand Coffee Fest. 2020 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้สนใจเขา้ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้งาน Northern Thailand Coffee Fest. 2020 เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการยกระดับศูนย์กลาง การพัฒนาอัตตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ (Northern Boutique Arabica Coffee Center) ดําเนินการ โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดมาตรฐานรสชาติกาแฟภาคเหนือของไทยในแต่ละท้องถินให้เปนเอกลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐาน สากล และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟ ส่งเสริม การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาด้านการตลาด และการบริหารจัดการผลผลิตกาแฟตลอดห่วงโซ่การผลิต, รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางใน การรวบรวมข้อมูลและดําเนินการเชื่อมโยง ทั้งด้านการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน ผลักดันให้ประเทศไทยเปนผู้นําการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน งานแสดงและจําหน่ายสินค้า Northern Thailand Coffee Fest. 2020 จัดขึ้น ระหว่างวันที 7-9 สงิหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานประกอบด้วยบูธผลิตภัณฑ์กาแฟจากผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน และลําปาง ทีเข้าร่วมโครงการจํานวน 50 บูธ, นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าและศักยภาพ ของผู้ประกอบการกาแฟในพื้นที่, การเสวนาให้ความรู้เกียวกับกาแฟในหัวข้อต่างๆ จากผู้เชียวชาญ อาทิการ เสวนาหัวข้อ World CoffeeTrend ธุรกิจกาแฟหลังวิกฤติโลก โดย คุณฟูอาดี้ พิศสุวรรณ นักพัฒนากาแฟและ เจ้าของแบรนด์ Beanspire, การเสวนาสเน่ห์กาแฟ Moka Pot ในไทยโดย คุณต้น ธรรมรัตน์หลําพรม จาก Mix Kaffee และหัวข้อ What da Coffee เมนูสุด ว้าว โดยกล่มุ Coffee Allied นอกจากนี้ยังเปิด Coffee Clinic บูธให้คําปรึกษาด้านกาแฟแก่ผู้ประกอบการกาแฟและผู้สนใจ โดยผู้เชียวชาญระดับประเทศ ทั้งในเรื่องของการคั่วกาแฟ โดย The Coffeenery, การพัฒนาและส่ง ออกกาแฟ โดย คุณฟูอาดี้ พิศสุวรรณ, การทําธุรกิจกาแฟในยุค New Normal โดยคณุ พาโชค รุจิรวัฒน์ผู้ก่อตตั้งกาแฟ มิงมิตร และระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดย คุณ ภัทรไพบูลย์ เรือนสอน จาก Pa’Ka Coffee กาแฟปาแป ลําพูน รวมทั้งกิจกรรมสินค้านาทีทองและโปรโมชั่น มากมาย ทั้งนี้ไฮไลต์ของงาน Northern Thailand Coffee Fest. 2020 ในครั้งนี้ที่พลาดไม่ได้คือการแข่งขัน NBACC Latte Art Smackdown เพื่อเฟ้น หาแชมป์เทลาเต้อาร์ต ประจําป2563 ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดการแข่งขัน ประจําปีเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งผู้ทีสนใจสามารถร่วมลุ้นให้กําลังใจ และชมการแข่งขันได้ในในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/ChiangMaiCoffeeHub/


#เชียงใหม่


#coffeeเชียงใหม่

#ร้านกาแฟเชียงใหม่

#งานกาแฟเชียงใหม่

#สถานีวิทยุเชียงใหม่

52 views0 comments

Comentários


ติดต่อเรา

We'd love to hear from you

065-7636388

  • White Facebook Icon

starradiothailand

bottom of page